การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ร้านค้าออนไลน์ของบริษัท Suntory Wellness Online ภายใต้การดูแลของ MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) CO.,LTD. ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายปกป้องสิทธิส่วนบุคคลขึ้น ลูกค้าสามารถ ศึกษารายละเอียดของนโยบายปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากเนื้อหาด้านล่างนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเวปไซต์ของซันโตรี และทางบริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ลูกค้ายอมรับ อนุญาต และตกลงว่าเป็นสิทธิของ บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์นี้ รวมทั้งเพื่อจัดส่งข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในการส่งเสริมการขายสินค้าและการจัดส่งข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในเครือ และบุคคลอื่นใด
  2. หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารส่วนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเมนูสมาชิก แต่หากลูกค้า ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะ
  3. เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก สามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกรับข่าวสารและต่อมา ไม่ต้องการรับข่าวสาร ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากอีเมลข่าวสารที่ได้รับ
  4. บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน ภายใต้กฎหมาย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
  5. บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ และไม่มีนโยบายในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล / บริษัทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ มีความเชื่อโดยสุจริตว่า เป็นกรณีที่จำเป็นต้องทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันสิทธิของบริษัทฯ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่น
  6. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของลูกค้า และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกค้าต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และลูกค้าตกลงว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
  7. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของลูกค้าสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

*การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม Suntory wellness Online เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎและข้อจำกัด การใช้บริการของบริษัทฯ ทุกประการอย่างต่อเนื่อง